ขั้นตอนการออกแบบ และตกแต่งภายใน เพื่อความสวยงาม

บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในราคาถูก

ในปัจจุบันนี้ถ้าหากท่านต้องการจะออกแบบภายใน ก็จะมีบริษัทออกแบบตกแต่งภายในให้ได้เลือกสรรค์มากมาย สำหรับท่านที่กำลังสนใจการจ้างบริษัทให้ช่วยออกแบบ บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนมาตรฐานของการออกแบบและตกแต่งภายใน

1. ขั้นตอนการให้คำปรึกษาและขอข้อมูล

เป็นขั้นของการให้คำปรึกษาและขอข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ โครงการระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ โดยอาจมีการพบปะพูดคุยกันมากกว่า 1 ครั้งเพื่อทำการปรับ ความเข้าใจต่างๆ และสรุปความต้องการขั้นต้นให้ตรงกันทั้งสองฝ่าย

2. ขั้นตอนการวางผังและนำเสนอแนวคิดเพื่อการออกแบบขั้นต้น (Lay-out and Conceptual Design)

เป็นขั้นตอนการวางแนวความคิดของนักออกแบบให้ลูกค้าได้นำไปพิจารณาอย่างคร่าวๆ โดยที่นัก ออกแบบจะต้องออกแบบและวางผังพื้นที่ต่างๆ และการแบ่งพื้นที่ใช้สอย  ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในขั้นตอนนี้ลูกค้าจึงจะได้ทราบรูปแบบโดยรวมและแนวทางของงานที่จะ ถูกพัฒนาต่อไป

3. ขั้นตอนในการพัฒนาแบบร่างขั้นต้น

เป็นขั้นตอนที่นักออกแบบจะต้องทำการนำเสนอแบบร่างอย่าง ง่ายแก่ลูกค้า ตามรูปแบบที่ได้ผ่านการอนุมัติมา ทั้งในด้านแนวความคิดของงานออกแบบและผังพื้นที่ใน การใช้สอย เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดจินตภาพและเข้าใจภาพรวมของงานออกแบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้ ลูกค้าจะสามารถขอปรับหรือแก้ไขรูปแบบของงานได้

4. ขั้นตอนในการพัฒนาแบบร่างขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นักออกแบบจะนำแบบร่างขั้นต้นมา พัฒนาต่อเพื่อทำการนำเสนอลูกค้า ให้มีความใกล้เคียงกับผลงานออกแบบจริงมากที่สุด ทำให้ลูกค้าเกิด จินตภาพที่ชัดเจนในงานออกแบบทั้งหมด ในขั้นตอนนี้ลูกค้าจะสามารถขอปรับแก้ไขได้เพียงเล็กน้อย เท่านั้น

5. ขั้นตอนของการกำหนดวัสดุสำหรับตกแต่งภายในทั้งหมด

เป็นขั้นตอนการกำหนดวัสดุที่จะนำมาใช้ใน การตกแต่งทั้งหมดให้ลูกค้าได้พิจารณา จากนั้นนักออกแบบจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนการเขียน แบบรายละเอียดต่อไป

6. ขั้นตอนของการเขียนแบบรายละเอียด

เป็นขั้นตอนที่นักออกแบบจะเขียนแบบรายละเอียด และทำการ พิมพ์แบบฉบับร่างออกมาเพื่อนำเสนอให้ลูกค้าได้พิจารณารายละเอียดทั้งหมดของงาน หลังจากนั้นจึงจะ ส่งแบบรายละเอียดฉบับร่างไปให้แก่ลูกค้า และเมื่อแก้ไขแบบรายละเอียดฉบับร่างได้ตรงตามที่ต้องการ แล้ว นักออกแบบจึงจะทำการพิมพ์แบบรายละเอียดฉบับจริงต่อไป

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังสนใจการจ้างบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในคุณภาพดีอย่าง usfurnish